Beleid

Van ambities naar doelen

Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Met andere woorden: beleid beschrijft waar je met de organisatie naar toe wilt. Het begint met het formuleren van de ambities, die volgen uit de missie en de visie van de organisatie. Vanuit ambities formuleer je de doelen en subdoelen. Het eindigt met het beschrijven van de activiteiten in een activiteitenplan. Zo weet iedereen hoe je de ambities gaat waarmaken en hoe men eraan kan bijdragen!

van ambities naar doelen

Wees concreet en realistisch: SMART

De SMART-formule is handig om concrete doelen te formuleren. Blijf daarbij vooral realistisch, want tussen wat een bestuur wil en wat een stichting of vereniging aankan, ligt vaak een wereld van verschil. Concrete doelen stel je op door ze: Specifiek te maken, Meetbaar te maken, Acceptabel te maken, Realistisch op te stellen en Tijdgebonden te werk te gaan.

Je hebt bijvoorbeeld in het jaarplan opgenomen dat je meer vrijwilligers gaat werven. Dit is een nog redelijk vage doelstelling. Dit kan beter:

Specifiek: vijftig extra vrijwilligers
Meetbaar: we houden het vrijwilligersbestand bij
Acceptabel: Iedereen weet dat we extra vrijwilligers nodig hebben
Realistisch: Ja, want dat is een toename van slechts 10%
Tijdgebonden: tegen het einde van het jaar.

Van ambities naar doelen en subdoelen

In het voorbeeld hieronder leggen we de weg af van ambities naar doelen (en subdoelen). Het voordeel van het werken met subdoelen is dat je de uitvoering van deze subdoelen kunt toebedelen aan verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld communicatie, opleiding of fondsenwerving.

Missie. Wij willen dat ieder kind in Den Haag recht heeft op een leuke vrijetijdsbesteding zodat ook kansarme kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien.

Visie. Er zullen in Den Haag geen kinderen opgroeien zonder kans op deelname aan een leuke vrijetijdsbesteding.

Ambitie. De komende drie jaar willen we minimaal 800 kinderen bereiken en organiseren we in alle stadsdelen minstens één activiteit.

Beleid met doelen. Elk stadsdeel krijgt een accountmanager. We zetten grootscheeps in op social media om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Ook bezoeken we in ieder stadsdeel minstens drie scholen om het aantal kansarme kinderen in kaart te brengen.

Subdoel 1. De vrijwilligerscoördinator gaat in het eerste jaar acht vrijwilligers werven en opleiden tot accountmanager.

Subdoel 2. We werven een vrijwilliger die de social media beheert. Deze persoon krijgt hiervoor een cursus aangeboden.

Subdoel 3. Een onderzoeksbureau zal de schoolbezoeken uitvoeren. In het eerste jaar gaat de fondsenwerver hiervoor geld vergaren. Vanaf het tweede jaar zal op aanraden van het bestuur een bureau worden voorgedragen.

Subdoel 4. De activiteitenbegeleiders ontwikkelen samen de activiteiten.

Subdoel 5. Halverwege het tweede jaar houden we een evaluatie. Indien nodig richten de activiteitenbegeleiders zich vanaf dat tijdstip op stadsdelen waar we nog geen activiteiten georganiseerd hebben.

Activiteitenplan

Wanneer de subdoelen zijn geformuleerd, kun je ze gaan omzetten in activiteiten. Hiervoor kun je een activiteitenplan opstellen. In een activiteitenplan benoem je de beoogde doelstellingen, de activiteiten, randvoorwaarden, gewenste resultaten, en start- en einddatum van het project. Met het activiteitenplan kun je daadwerkelijk aan de slag.

Randvoorwaarden

In het activiteitenplan neem je ook de randvoorwaarden mee. Want om de activiteiten daadwerkelijk uit te voeren, moeten ook de randvoorwaarden helder zijn.

  • We hebben een vrijwilliger nodig die de social media
  • Deze vrijwilliger moet een VOG hebben. Meer info over de gratis VOG vind je op de website van Justis.
  • De cursus die de vrijwilliger gaat volgen moet in de begroting worden opgenomen.
  • We moeten een computer kopen en deze in het kantoor van stadsdeel X plaatsen.
  • We zien erop toe dat de vrijwilliger een sleutel krijgt van dit kantoor en hiervoor tekent.

De belangrijkste randvoorwaarde: financiën.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en vaak ook centen. De financiën zijn van groot belang voor ieder beleid. Als je goed zicht hebt op de randvoorwaarden, wordt het makkelijker om per werkgroep of per jaar de doelen concreter te maken.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!