Oprichten van een stichting of vereniging

Missie en visie

Overweeg je een stichting of vereniging op te richten? De eerste vraag die je als bestuur kunt stellen, is: “Waarom zijn wij op aarde en wat gaan we doen?”. Het antwoord op deze vraag is de missie. Daarna komt de vraag: “Wat willen wij in de toekomst bereiken?”. Dat is de visie. Het hebben van een goed doordachte missie en visie helpt je als bestuur bij het plannen van je doelstellingen. Je weet wat je wel en wat je niet doet en hoe je je onderscheidt van andere organisaties.

De missie

Normen en waarden
Bij de missie gaat het om wat je bent als organisatie en dus ook wat je níet bent of wilt zijn. Denk aan de normen en waarden die je binnen de organisatie hanteert richting leden, vrijwilligers en cliënten.  Door het uitdragen van een duidelijke missie met daarin aansprekende normen en waarden trek je mensen aan om te doneren of om zich in te zetten als vrijwilliger.

Bestaansrecht en betekenis voor belanghebbenden
Verder is er natuurlijk een aanleiding geweest om de organisatie op te richten. Dit is jullie bestaansrecht en geef dat zeker aan in je missie. Denk bijvoorbeeld aan de Voedselbank, Stichting Jarige Job of Stichting Leergeld. Allemaal hebben ze een dringende reden vanuit de samenleving om er te zijn. Zij hebben ook elk een belangrijke betekenis voor de belanghebbenden waarvoor zij zijn opgericht. Bij de drie voorbeelden hiervoor gaat het om gratis voedsel, ieder kind moet een verjaardagsfeest met kadootjes kunnen hebben en kinderen mogen niet in een sociaal isolement terecht komen vanwege de lage inkomsten van de ouder(s).

Met een duidelijke omschrijving van de missie van de organisatie, zijn er uiteraard ook mensen die zich niet geroepen voelen om zich te verbinden aan jouw organisatie en dat is helemaal prima. Liever scheiding bij de voordeur, dan eerst de voordeur openen en daarna afscheid van elkaar moeten nemen. Zonde van de tijd, energie en eventuele kosten.

Werkgebied
Je bakent met je missie ook je werkgebied af. In veel gevallen zien we dat het werkgebied tot de gemeentegrens loopt. Dit komt doordat veel organisaties (deels) gefinancierd worden door gemeentelijke subsidies. Deze subsidies reiken tot aan de gemeentegrens. Dat kan misschien heel hard zijn tegenover bepaalde potentiële groepen cliënten die buiten je werkgebied vallen.

Voorbeeld missie
Voorbeeld van een goed verwoorde missie is deze: “Wij willen dat ieder kind in Den Haag recht heeft op een leuke vrijetijdsbesteding zodat ook kansarme kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien”.

Pel je deze missie af dan is het als volgt.

  • Werkterrein: Den Haag.
  • Bestaansrecht: alle kinderen hebben recht op een leuke vrijetijdsbesteding en dat is nu niet het geval.
  • Betekenis voor belanghebbenden: de kinderen genieten van bijvoorbeeld een mooi en gezellig dagje uit.
  • Normen: alle kinderen worden op dezelfde manier aangesproken en met respect behandeld, we maken geen onderscheid wie je bent en waar je vandaan komt.
  • Waarden: gelijkwaardigheid voor iedereen.

De visie

Met de visie geef je aan waar je met de organisatie naar toe wilt. Je hebt als oprichter(s) vaak een ideaal waarom je die stichting of vereniging wilt oprichten. Dit is het achterliggende ideaalbeeld, de toekomstdroom van de organisatie.

Voorbeeld visie
De visie kun je als volgt verwoorden: “Ieder kind in Den Haag, ongeacht rang of stand, heeft het recht op een leuke vrijetijdsbesteding en een gedegen persoonlijke ontwikkeling”.

Ook hier pel je het af en dan wordt het:

  • Waarvoor we staan: dat Den Haag een stad is waar ieder kind zichzelf optimaal kan ontplooien ongeacht afkomst, rang of stand.
  • Ideaalbeeld of toekomstdroom: Een stad zonder kansarmoede.
  • Kernwaarden: Gelijkheid en rechtvaardigheid.

Samenvattend: missie en visie

Een missie geeft aan waarvoor de organisatie gaat en een visie geeft aan waar de organisatie voor staat. In de visie spreek je van een toekomstbeeld, dat waarschijnlijk nog ver in de toekomst ligt. Of die toekomstdroom ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt is eigenlijk niet eens de vraag. Het gaat erom daar naar te streven. Daar sta je voor. Een visie is dus niet bijvoorbeeld dat je over 20 jaar een vereniging bent met 1.000 leden. Een visie formuleer je aan de hand van wat die 1.000 leden voor impact hebben op de samenleving. Waarin verandert de wereld; lokaal, nationaal of internationaal?

missie en visie

Strategie

Met een goed omschreven missie en visie ben je er nog niet. Als bestuur wil je ook weten hoe je de missie gaat invullen en de visie gaat bereiken. De organisatie moet gebouwd, ingericht, bemenst en onderhouden worden. Daarmee komen we uit op de te ontwikkelen strategie.

De strategie is een plan – ook wel het beleid genoemd – waarmee je de doelstellingen weloverwogen denkt te kunnen realiseren. Een strategie is meestal bedoeld voor de lange termijn. Dat neemt niet weg dat deze ook bestaat uit korte termijn plannen. Grofweg kun je denken aan de volgende termijnen:

De korte termijn is het plan voor 1 jaar (het jaarplan plus begroting);
De middellange termijn is het plan dat over een periode van 3 – 5 jaar gaat (meerjarenplan);
De lange termijn gaat  over ongeveer 10 jaar.

In met name de korte termijn plannen maak je keuzes uit mogelijke wegen en middelen. Regeren is immers vooruitzien. Daarover meer in hoofdstuk 2 Beleid.

Relevante evenementen

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!