Beleid

Wat is beleid?

Wat is beleid? Wie maakt het of beter gezegd; “hoe maak je het? En is het van beton gegoten of mag je het ook aanpassen? Beleid is niets anders dan de manier waarop je als bestuur van een vereniging of stichting denkt de doelen te realiseren en dat in een bepaalde periode. Daarbij is het van belang om ook duidelijk aan te geven met welke middelen – denk aan financiën, menskracht en materieel – en ook de wijze waarop je die doelen denkt te gaan realiseren. Ook is het aan te bevelen om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen.

Wees zo realistisch mogelijk

Dromen mag je daarbij best hebben – en wellicht helpt dat bij het nadenken over het gewenste beleid – maar voor het moment dat je het beleid schrijft, ben je zo realistisch mogelijk en zeker voor de korte termijn. Het is een inschatting, want niemand kan in de toekomst kijken en met 100% zekerheid aangeven wat er exact over een 1 jaar gebeurt, laat staan over 5 of 10 jaar.

Die inschatting zet je op papier en dan als het een jaar betreft, is het je jaarplan gekoppeld aan je jaarbegroting. Dat doe je in begrijpelijk taalgebruik met concrete doelen en met draagvlak onder de leden / vrijwilligers en waar nodig ook onder de externe stakeholders. Het heeft bijvoorbeeld geen zin als je organisatie zwaar leunt op de gemeentelijke subsidiegever. dat je beleid gaat ontwikkelen en uitvoeren dat haaks staat op wat deze van jou als organisatie verwacht. Je hebt in dit geval de gemeente nodig want anders heb je geen geld en houdt het op. Vooraf afstemmen is dan zeer aan te bevelen.

Quikscan helder beleid

Voldoe je aan deze punten? Dan heb je helder beleid.

 1. De organisatie beschikt over een heldere en duidelijke missie en visie. Iedere vrijwilliger en werknemer kent die ook. Iedereen snapt wat er mee bedoeld wordt en waarvoor de organisatie bestaat en naar toe gaat.
 2. Wanneer nodig vertalen wij onze missie, visie en jaarplan in een andere taal.
 3. Wie wij zijn en moeten blijven en wat we willen bereiken is vervat in een beleidsstuk wat voor iedereen te vinden is. Zowel online als schriftelijk. Het staat bijvoorbeeld op de website
 4. Er is een jaarplan naast een begroting waar in ieder jaar staat aangeven welke doelen we willen bereiken. Die doelen zijn realistisch.
 5. Bij ons in de vereniging gaat de ALV over het vooraf goedkeuren van het beleids- annex jaarplan.
 6. We delen ons jaarplan met de voor ons relevante externe stakeholders.
 7. Indien nodig maakt het bestuur heldere prioriteitskeuzes als het qua capaciteit en geld niet lukt de gestelde doelen te realiseren en stuurt dan op die manier bij. Als leden, vrijwilligers of werknemers worden wij daarbij betrokken. Beleid maken we samen en wordt niet van bovenaf opgelegd.
 8. Er is ook duidelijkheid waar de organisatie binnen 3 tot 5 jaar naar toe wil en waar we over 10 jaar willen staan. Deze fasen in tijd zijn logisch met elkaar verbonden: voor wat binnen 1 jaar moet gebeuren is het concreet en wat verder weg ligt is het abstracter.
 9. We weten wat een SWOT is en hebben die ook uitgevoerd.
 10. We hebben helder in beeld gebracht waar we intern de organisatie sterk en zwak in zijn en extern waar de kansen en bedreigingen zitten.
 11. We evalueren regelmatig met elkaar de koers die de organisatie vaart: zijn wij goed op weg of moeten we halverwege bijvoorbeeld door veranderende omstandigheden bijstellen
 12. Onze doelen zijn vertaald naar concrete activiteiten met duidelijkheid in wie wat doet. De taken en acties zijn verdeeld.

Geen beleid is toch ook beleid?

Vaak horen we van bestuurders de uitspraak ‘geen beleid is ook beleid’. Daarmee bedoelen ze dan dat een organisatie ook prima kan draaien zonder enige vorm van beleid. In de meeste gevallen blijkt er wel degelijk een beleid te zijn, alleen staat deze nog niet op papier. We leggen dit uit met een voorbeeld.

Voorbeeld
Het pand van een voetbalclub moet worden geschilderd. De voetbalclub heeft geen beleidsplan. Wel is er een begroting waarin geld is gereserveerd voor de schilderklus, er wordt contributie geïnd, en er vinden vergaderingen met agenda’s en notulen plaats. Je ziet bij deze voetbalclub dat er toch iets van een kader is waarbinnen onderhoudsklussen zoals deze schilderklus wordt geregeld. Misschien is het geen beleid voor de lange termijn maar dan zeker wel voor de korte termijn.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!