Beleid

Paragrafen

Het belang van beleid

“Geen beleid is ook beleid’ is een uitspraak waarvan overigens onbekend is aan wie die moet worden toegeschreven en meestal wordt de uitdrukking gebezigd om stoer aan te geven dat de organisatie prima kan draaien zonder enige vorm van beleid. Wat er dan niet bij verteld wordt, is dat de organisatie dan aan de rand van de afgrond staat, compleet stuurloos ronddobbert, haar positie in de maatschappij kwijt is of dat er toch enige vorm van planning van acties gekoppeld aan bepaalde doelstellingen is.

Bijvoorbeeld het pand van de voetbalclub moet worden geschilderd, er is een begroting waarin geld is gereserveerd, er wordt contributie geïnd, vergaderingen met agenda’s vinden plaats enz. enz. ofwel aan al die handelingen is een basis gekoppeld van weloverwegen zakendoen met een concreet doel voor ogen. Er is een kader. Misschien is het geen beleid voor de lange termijn maar dan zeker wel voor de heel korte termijn.

Anders gezegd; de reikwijdte is dan het jaar waarvoor de begroting geldt, maar beleid is het. Het voorgaande neemt niet weg dat je altijd verder moet kijken dan een jaar. En je moet continu een scan van je omgeving maken: wat gebeurt er in de maatschappij, waar moeten wij als bestuur rekening mee houden, wat komt er op ons af, wat wil de achterban enz. De blik niet continu strak gericht op de bestuurstafel, maar regelmatig de horizon afzoekend en bestuurlijke (re)acties bedenken, bespreken, besluiten en uitvoeren.

Kortom, beleid is een doel hebben en een tijdpad waarin de nodige samenhangende acties met mensen, middelen en financiën worden ingezet om dat doel te realiseren.

Quikscan

 1. De organisatie beschikt over een heldere en duidelijke missie en visie. Iedere vrijwilliger en werknemer kent die ook. Iedereen snapt wat er mee bedoeld wordt en waarvoor de organisatie bestaat en naar toe gaat.
 2. Wanneer nodig vertalen wij onze missie, visie en jaarplan in een andere taal.
 3. Wie wij zijn en moeten blijven en wat we willen bereiken is vervat in een beleidsstuk wat voor iedereen te vinden is. Zowel online als schriftelijk. Het staat bijvoorbeeld op de website
 4. Er is een jaarplan naast een begroting waar in ieder jaar staat aangeven welke doelen we willen bereiken. Die doelen zijn realistisch.
 5. Bij ons in de vereniging gaat de ALV over het vooraf goedkeuren van het beleids- annex jaarplan.
 6. We delen ons jaarplan met de voor ons relevante externe stakeholders.
 7. Indien nodig maakt het bestuur heldere prioriteitskeuzes als het qua capaciteit en geld niet lukt de gestelde doelen te realiseren en stuurt dan op die manier bij. Als leden, vrijwilligers of werknemers worden wij daarbij betrokken. Beleid maken we samen en wordt niet van bovenaf opgelegd.
 8. Er is ook duidelijkheid waar de organisatie binnen 3 tot 5 jaar naar toe wil en waar we over 10 jaar willen staan. Deze fasen in tijd zijn logisch met elkaar verbonden: voor wat binnen 1 jaar moet gebeuren is het concreet en wat verder weg ligt is het abstracter.
 9. We weten wat een SWOT is en hebben die ook uitgevoerd.
 10. We hebben helder in beeld gebracht waar we intern de organisatie sterk en zwak in zijn en extern waar de kansen en bedreigingen zitten.
 11. We evalueren regelmatig met elkaar de koers die de organisatie vaart: zijn wij goed op weg of moeten we halverwege bijvoorbeeld door veranderende omstandigheden bijstellen
 12. Onze doelen zijn vertaald naar concrete activiteiten met duidelijkheid in wie wat doet. De taken en acties zijn verdeeld.

Relevante evenementen

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!