Werken met vrijwilligers

Format vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersovereenkomst

Als je met de vrijwilliger tot een akkoord komt, moet dit uiteraard geformaliseerd worden in een vrijwilligerscontract. Dit is bijvoorbeeld van groot belang met het oog op verzekering tegen ongevallen en mogelijke aansprakelijkheid. Want hoe toon je in zo’n geval aan dat iemand vrijwilliger is binnen jouw organisatie als je geen contract kunt overleggen?

Naam vrijwilliger:

Datum:

Naam contactpersoon:

Personalia vrijwilliger:

Voornaam en achternaam
Woonplaats, postcode en wijk
Straat en huisnummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Contactpersoon in geval van nood + telefoonnummer

De Stichting X, vertegenwoordigd door ………………………….., en de heer/mevrouw ………………………………… gaan de volgende samenwerking aan:

De vrijwilliger zet zich in voor de volgende taken

  1. ……
  2. ……
  3. ……

(of: gaat de volgende functie vervullen:………………………………………)

Daarbij verricht de vrijwilliger de taken zoals omschreven in de bijbehorende functieomschrijving, die bij deze samenwerkingsovereenkomst wordt gevoegd. In overleg kan daarvan worden afgeweken.

De vrijwilliger stelt in geval van ziekte of verhindering de contactpersoon zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte of regelt zelf vervanging. De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van werkzaamheden voor of namens de stichting en volgens het beleid van de stichting alsook het vrijwilligersbeleid.

Aanvang en einde van de overeenkomst

De vrijwilliger is met ingang van ……….. bereid zich voor ….. uur per ……… in te zetten. De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door een van beide partijen waarbij een redelijke opzegtermijn in acht genomen dient te worden in verband met overdracht van de betreffende activiteiten. Afgesproken is dat deze termijn ….. weken omvat.

Proefperiode

De vrijwilliger is gebonden aan een proefperiode van één maand waarna deze samen met de contactpersoon het functioneren binnen de stichting zal bespreken. De stichting zal deze evaluatie uitvoeren volgens het vastgestelde format Evaluatieformulier en deze opnemen in het individuele vrijwilligersdossier. Zowel de contactpersoon als de vrijwilliger verbindt zich ertoe de inhoud van de evaluatie met discretie te behandelen.

Begeleiding en informatie

De vrijwilliger heeft recht op begeleiding geboden door de contactpersoon, in dit geval ………………………… Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de stichting wordt de vrijwilliger uitgenodigd op een tweemaandelijkse vrijwilligersavond. De vrijwilliger kan zelf een agendapunt indienen, bij de contactpersoon en een week voor de vrijwilligersavond plaatsvindt. De vrijwilliger heeft toegang tot de evenementen die de stichting organiseert en kan via de contactpersoon een beroep doen op het netwerk van de organisatie. Bij het ondertekenen van het vrijwilligerscontract krijgt de vrijwilliger de volgende informatie: statuten, huishoudelijk reglement en exemplaar vrijwilligersbeleid.

Onkostenvergoeding

Stichting x vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte reiskosten (openbaar vervoer tweede klas of autokilometers voor maximaal … cent per km). De vrijwilliger declareert de onkosten eens per maand. De stichting verbindt zich ertoe de onkosten binnen twee weken na de declaratie te vergoeden. De vrijwilliger kan bij de contactpersoon een declaratieformulier opvragen en dient hier het bewijs van de onkosten aan toe te voegen. Eventuele afwijkingen kunnen plaatsvinden in onderling overleg en zijn als bijlage aan dit contract toegevoegd.

Verzekeringen

De vrijwilliger wordt tijdens de vrijwillige activiteiten voor Stichting X verzekerd door de Haagse Polis. Bijgevolg is het de vrijwilliger niet toegestaan om voor de stichting activiteiten uit te voeren die zich buiten het grondgebied van Den Haag voordoen. De vrijwilliger kan de Haagse Polis opvragen bij de contactpersoon.

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger zal informatie betreffende de afdeling geheim houden, tenzij de afdeling toestemt in het bekendmaken van de informatie.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ………. op ………….

Handtekening contactpersoon namens Stichting X

Handtekening vrijwilliger

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!