via Zoom op dinsdag 3 november 19.45-21.15 uur

‘Huiselijk geweld kent geen kleur of status’. Tijdens de Maatschappelijke Kerk over ‘Relaties onder druk’ benadrukten de sprekers van GGD Haaglanden, Veilig Thuis Haaglanden en Reach African Foundation dat iedereen er mee te maken kan krijgen. Pastors weten dat ook, zij worden vaak in vertrouwen genomen als er spanningen zijn in gezinnen, bij families of tussen partners. Het is belangrijk om problemen niet alleen in de gemeenschap te willen oplossen. In sommige gevallen verergert het huiselijk geweld juist daardoor. Bij de GGD en Veilig Thuis kun je anoniem terecht voor advies. Reach African Foundation wil een stakeholders groep oprichten waar zaken worden gedeeld en alle betrokkenen worden gehoord.

HUB: Geloof in Den Haag

Tijdens deze Maatschappelijke Kerkbijeenkomst kregen zo’n 20 kerkelijk leiders, vrijwilligers en sleutelfiguren van internationale en migrantenkerken en maatschappelijke organisaties advies en informatie over huiselijk geweld, kindermishandeling en bewustwording over wat je kan doen. PEP organiseert samen met Stichting Mara en Stek vier keer per jaar een bijeenkomst voor het netwerk van internationale en migrantenkerken (HUB: Geloof in Den Haag) over een maatschappelijk thema. Vanwege de coronamaatregelen kon deze bijeenkomst net als de vorige niet fysiek plaatsvinden bij PEP, en kwamen de deelnemers samen via het digitale platform Zoom. Nathaly Mercera was ook deze keer de vertrouwde gespreksleider. Zij gaf een introductie op het thema: ‘Relaties onder druk’. De vorige Maatschappelijke Kerk ging over stress en mentaal fit blijven in tijden van corona. Nu willen we het hebben over spanningen in bij gezinnen, families en partners. Veel relaties staan nu onder druk, gezinsleden zitten noodgedwongen thuis, dicht op elkaar. Zeker als je klein behuisd bent, levert dat spanningen op. En die kunnen uitmonden in geweld.
Nathaly Mercera verwelkomde Fatima Nur van GGD Haaglanden en Mabel Redan van Veilig Thuis Haaglanden en vroeg hen: ‘Wat kan je doen bij (vermoedens) van geweld in gezinnen, families of bij partners? En waar kan je met je vragen, meldingen terecht?’

Gevolgen van huiselijk geweld in Haaglanden

Fatima Nur ging eerst in op wat huiselijk geweld en kindermishandeling is. Het gaat om geweld gepleegd in huiselijke kring, door iemand die dichtbij staat en waar een afhankelijkheidsrelatie mee is. Verwaarlozing, onthouding van hulp is ook mishandeling. In de regio Haaglanden heeft 12,6% van de volwassenen te maken met huiselijk geweld, 6,5% van de ouderen en 3,4% van de kinderen (‘in elke schoolklas 1’). Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Oudermishandeling door overbelaste mantelzorg is een groot probleem. Gedwongen (kind)huwelijken zijn verboden in Nederland. De gevolgen van geweld door iemand in de huiselijke kring zijn groot, van hechtingstoornissen en verslavingsproblemen. Een van de deelnemers merkt op dat armoede en verslaving een groot risico zijn om over te gaan op huiselijk geweld. De sprekers erkennen dat door werkloosheid of scheiding de spanningen oplopen, als een volwassene bijvoorbeeld weer bij zijn/haar ouders gaat wonen, maar de kind-ouderpositie veranderd is. Mabel Redan benadrukt dat signaleren van huiselijk geweld te maken heeft met: willen signaleren, bewust zijn en openstaan. Ook kennis hebben enn durven (normen en waarden) zijn belangrijk.

Wat kun je doen tegen huiselijk geweld?

Bij Veilig Thuis kun je anoniem terecht voor advies. Advies vragen is niet hetzelfde als ‘melden’. Er is een bereikbaarheidsdienst, ook buiten kantooruren: 070-3469717 www.veiligthuishaaglanden.nl. Wanneer er besloten wordt een melding te doen kan dat niet meer anoniem voor Veilig Thuis, wel voor het mogelijke slachtoffer. Veilig Thuis gaat dan een onderzoek doen, en met alle direct betrokkenen praten, kinderen vanaf 4 jaar bij voorkeur op school. Professionals, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, en het netwerk rondom een gezin, familie of stel worden ook gehoord. Na afsluiting van een zaak wordt er nog 1,5 jaar gemonitord of het goed blijft gaan in een gezinssituatie. Download hier de tips tegen huiselijk geweld van Veilig Thuis.

Een deelnemer vroeg of de GGD en Veilig Thuis merken dat door corona mensen uitstelgedrag vertonen. Hij vroeg ook aandacht voor de alleengaanden in deze tijd die het extra moeilijk hebben. Mabel Redan ziet wel dat mensen die al zorgmijdend waren, zich nog meer terugtrekken, en de deuren sluiten. Maar Veilig Thuis werkt gewoon door en bezoekt, en staat met mondkapje voor de deur. Er wordt geprobeerd een familielid te mobiliseren om mensen te activeren. De doelgroep zonder kinderen, of partners die op verschillende adressen staan ingeschreven zijn heel moeilijk te vinden. De huisarts en wijkagent zijn belangrijke partners daarbij.

Een deelnemer vroeg naar zogenaamde pestmeldingen, bijvoorbeeld bij een vechtscheiding. De melder wordt uitgenodigd voor een gesprek. Het komt niet zo vaak voor, maar heeft wel een grote impact als iemand vals wordt beschuldigd. Er moet wel een onderzoek worden gedaan, want als het wel waar is, is dat nog erger.

Verschillende culturele visies

Van meerdere deelnemers kwam de vraag of een corrigerende tik ook kindermishandeling is. Mabel Redan en Fatima Nur leggen uit dat dat in Nederland zo is. Een corrigerende tik = NEE. Kerkelijk leiders hebben te maken met leden in de gemeenschap die een andere culturele visie hierop hebben. Fatima Nur adviseert om te blijven praten met mensen. En niet zeggen dat ze het fout doen, dan gaat de deur dicht. Het is een kwestie van de lange adem. De GGD werkt daarvoor met sleutelfiguren uit de gemeenschappen. Een tweetal is ook aanwezig bij deze Maatschappelijke Kerk. Blijf met elkaar in gesprek. Maar stel ook grenzen en roep een instantie erbij als die worden overschreden.

Bewustwording creëren

Nathaly Mercera bedankte de sprekers en gaf Chief Thaddeus van Reach Africa Foundation het woord. Hij ging in op het impact van huiselijk geweld op de Afrikaanse gemeenschap, in Afrika en Nederland. Vooral bij ongedocumenteerden zijn de problemen groot, zij durven niet naar de politie of andere instanties. Dokters van de Wereld heeft een project voor deze groep ontwikkeld. Er werd daarbij een voorbeeld gedeeld van een Ghanese pastor die een lezing gaf over opvoeding en uitlegde dat de corrigerende tik in Nederland niet mag en je beter met je kinderen kan praten bij problemen.

Met zijn organisatie wil Chief Thaddeus bewustwording creëren en leden van kerkgemeenschappen trainen voor preventie. Hij nodigde de aanwezigen van de Maatschappelijke Kerk om deel te nemen in zijn project. Aanmelden kan via: StichtingReachAfrica@hotmail.com.

De avond eindigde met het advies om bij vragen over hoe je vertrouwen kunt winnen van een mogelijke slachtoffer van huiselijk geweld Veilig Thuis te bellen om de betreffende situatie verder te bespreken: 070-3469717

Lees hier over andere projecten rond het thema emancipatie.