Oprichten van een stichting of vereniging

Model van statuten voor een stichting

Hieronder volgt een model statuten voor een stichting. Een model statuten voor een vereniging bevat in grote lijnen dezelfde onderwerpen als het model hieronder. Voor de vereniging geldt dat er meerdere organen kunnen zijn dan dit model opneemt, zoals een kascommissie, werkgroepen/commissies, afdelingen enz. En voor de vereniging geldt dat er ook andere onderwerpen in de statuten thuishoren, zoals het benoemen van bestuursleden door de ALV.

Het model hieronder kun je ook downloaden en zelf invullen.

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De stichting is genaamd: NAAM
 2. Zij is gevestigd te VESTIGINGSPLAATS
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
 4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te PLAATS

Artikel 2 – Doel

 1. De stichting stelt zich ten doel BESCHRIJF HET DOEL
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door DOEL BEREIKEN
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 – Vermogen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. Het stichtingskapitaal;
 2. Subsidies en donaties;
 3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. Eventuele andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4 – Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van JAREN IN CIJFERS jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 7. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

Artikel 5 – Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te PLAATS of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
 2. Elk kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, voor zover mogelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch of per e-mail plaatsvinden.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 3/5
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7 – Vertegenwoordiging

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger(s).

Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. Door overlijden van een bestuurslid;
 2. Bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 4/5
 3. Bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 4. Alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
 2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. 3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennisgenomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Artikel 10 – Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Artikel 11 – Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 12 – Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 5/5
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting ter ondersteuning van OMSCHRIJF HET DOEL.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13 – Slotbepalingen In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:

 1. Voorzitter: VOLLEDIGE NAAM met Burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM, wonende te: WOONPLAATS
 2. Secretaris: VOLLEDIGE NAAM met Burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM, wonende te: WOONPLAATS
 3. Penningmeester: VOLLEDIGE NAAM met Burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM, wonende te: WOONPLAATS
 4. Bestuurslid: VOLLEDIGE NAAM met Burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM, wonende te: WOONPLAATS

Bestuurslid: VOLLEDIGE NAAM met Burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM, wonende te: WOONPLAATS

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag!