Een fonds is een stichting waarin kapitaal wordt beheerd. Een bekend voorbeeld van een fonds in Den Haag is Fonds 1818. Een fonds wordt opgericht met een bepaald doel, en organisaties kunnen vervolgens een aanvraag doen voor een deel van het budget. Meestal geeft een fonds een deel van de projectkosten, en moeten meerdere fondsen worden aangevraagd. Op deze pagina staat een overzicht van fondsen waar Haagse organisaties een aanvraag kunnen doen. Maar er zijn er nog veel meer!

Onze adviseurs weten alles over het aanvragen van fondsen en andere financieringsmogelijkheden. Zij kunnen even met je meekijken naar jouw fondsenaanvraag. Stel je vraag of maak een afspraak via info@pepdenhaag.nl of bel 070 302 44 44.

Informatie over een fondsaanvraag doen

Overzicht Haagse fondsen

Algemene fondsen

Werkt op een breed terrein. De negen aandachtsgebieden zijn: welzijn, maatschappelijke opvang, financiële zelfredzaamheid, vrijwilligerswerk, zorg, sport & spel & bewegen, educatie, natuur & milieu, amateurkunst. Binnen elk aandachtsgebied staat voorop dat de projecten bijdragen aan een betere samenleving en grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Postbus 895
2501 CW Den Haag
070 – 364 11 41

info@fonds1818.nl
www.fonds1818.nl

Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereiken we door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar.

‘s-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
Postbus 156
1200 AD Hilversum
035 624 96 51

info@kansfonds.nl
www.kansfonds.nl

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken.

doen@doen.nl
www.stichtingdoen.nl

Projecten voor jeugd en sociaal-maatschappelijke projecten in Den Haag.

070 – 365 39 30

info@levilassen.nl
www.levilassen.nl

Het Van Ravesteyn Fonds is een lokaal fonds, dat op basis van de doelstelling van de erflater gericht is op de stadsdelen Leidschendam en Stompwijk van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het fonds voorziet in individuele noden voor de inwoners van Leidschendam en Stompwijk (postcodes 2260 t/m 2267). Ook sociaal-culturele organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds voor activiteiten (mede) ten behoeve van de inwoners van Leidschendam en Stompwijk.

Postbus 1007
2260 BA Leidschendam

info@vanravesteynfonds.nl
www.vanravesteynfonds.nl

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten gericht op meer sociale betrokkenheid in de samenleving.

030 6564524

info@oranjefonds.nl
www.oranjefonds.nl

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar.

Zuid-Holland: 030 230 3305

infozuidholland@vsbfonds.nl
www.vsbfonds.nl
Verenigingsondersteuning Rabobank

De Fundatie verstrekt giften aan maatschappelijke projecten. Daarnaast beheert het fonds een aantal subfondsen gericht op onder andere maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, dorpshuizen, buurtcentra en werkgelegenheidsprojecten. 

https://www.fundatiesobbe.nl/

Sport en cultuur

Sportverenigingen in Den Haag kunnen bij verschillende fondsen terecht voor extra financiële ondersteuning voor specifieke projecten. Voor een lijst van fondsen zie de website van gemeente Den Haag.

CultuurSchakel heeft verschillende subsidieregelingen voor de amateurpodiumkunsten in Den Haag. Ook biedt CultuurSchakel een overzicht van andere fondsen voor culturele projecten in Den haag.

Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag

info@cultuurschakel.nl
www.cultuurschakel.nl

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud en geschiedenis en letteren.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

zuidholland@cultuurfonds.nl
www.cultuurfonds.nl

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven door alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Daalseplein 101
3511 SX Utrecht

info@cultuurparticipatie.nl
www.cultuurparticipatie.nl

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidieregeling voor Stimulering bouw en onderhoud sportaccomodaties (BOSA), dat is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisateis kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccomodaties en sportmaterialen. 

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

Dit is het cultuurfonds voor theater, dans, muziek, muziektheater, compositie en festivals in Nederland. Het Fonds heeft een budget van ongeveer € 43 miljoen per jaar. 

https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies

Dit is een (inter)nationaal stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Het doel van het fonds is de belangstelling voor deze cultuuruitingen te vergroten en de internationale positie van Nederlandse kunst en vormgeving te versterken. Het Mondriaan Fonds is ook de drijvende kracht achter de KunstKoopregeling.

https://www.mondriaanfonds.nl/

Deze stichting stimuleert ondernemerschap bij kunstenaars, creatieven en culturele organisaties en zet creativiteit in bij andere sectoren zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

https://www.cultuur-ondernemen.nl/

Geloof, samenleving en ouderen

De Fondsen voor Ouderen willen het zoeken naar financiering van projecten gemakkelijker maken. Door het invullen van de quickscan zie je snel bij welke fondsen je het beste een aanvraag kunt indienen.

Projecten op het terrein van geloof & samenleving, vrede & mensenrechten, samenleven in Nederland, milieu & duurzaamheid.

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
070 – 324 99 29

info@haella.nl
www.haella.nl

Voor personen en/of instellingen op protestants christelijke of humanitaire grondslag.

Ivoorhorst 267
2592 TK Den Haag

https://protestantssteunfonds.stichtingenregister.nl

Zorg en welzijn

Voor sociale organisaties die zich bezighouden met groepen hulpbehoevende jongeren, ouderen, gehandicapten of sociaal kwetsbare groepen binnen Den Haag.

Terschellingsestraat 79
2583 JP Den Haag

stichtingsteunfondsdenbeerpoortugael.stichtingenregister.nl

Sociale Fondsen Den Haag verleent uitsluitend hulp aan Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen. https://socialefondsendenhaag.nl/

Steun aan rechtspersonen die het algemeen belang van mens en dier nastreven alsmede individuele steun aan hulpbehoevenden.

Wassenaarseweg 64
2596 CJ Den Haag
070 – 324 69 36

info@bylandtstichting.nl
www.bylandtstichting.nl

Financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen en anderen.

Parkstraat 32
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
070 – 318 16 16

info@diaconiedenhaag.nl
www.diaconiedenhaag.nl

Voor organisaties die zich inzetten voor volwaardige deelname aan de samenleving van kwetsbare of achtergestelde mensen in Den Haag. De komende jaren ligt hierbij de focus op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis.

Postbus 85946
2508 CP Den Haag

info@liduinafonds.nl
www.liduinafonds.nl

   

Enerzijds individuele financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Alleen professionele hulpverleners kunnen deze steun aanvragen. Anderzijds financiële ondersteuning voor het uitvoeren van kleinschalige maatschappelijke projecten.

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
070 – 324 87 96

info@papefonds.nl
www.papefonds.nl

Het doel is om herstellenden weer geschikt te maken voor het dagelijks leven.

Postbus 85441
2508 CC Den Haag

info@stichtingmedorrepaal.nl
www.stichtingdorrepaal.nl

Voor projecten op het gebied van zorg en welzijn in Den Haag.

Postbus 13156
2501 ED Den Haag
070 – 362 49 53

info@haagsgroenekruisfonds.nl
www.haagsgroenekruisfonds.nl

Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen.

www.postcodeloterijbuurtfonds.nl

Voor projecten die een goede invloed hebben actief burgerschap en saamhorigheid in de samenleving. Zoals het creëren van ontmoetingsplekken.

www.betrokkenbuurten.nl

Stichting Zorg en Bijstand

Zorg en bijstand

Stichting Zorg en Bijstand, voortzetting van de in 1891 opgerichte Haagse “Armenzorg”, is een zelfstandig werkend particulier fonds, dat gefinancierd wordt door donaties en financiële steun van verschillende particuliere charitatieve fondsen.

De stichting biedt via een eigen maatschappelijk werker jaarlijks concrete hulp aan honderden Hagenaars met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt.
Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen via professionele hulpinstellingen worden ingediend. Daarna heeft de maatschappelijk werker eventueel een gesprek met de cliënt thuis of op het kantoor van de stichting.

Hulpaanvragen worden niet eerder toegewezen dan na zorgvuldige afweging door een multidisciplinaire beoordelingscomité onder leiding van de maatschappelijk werker. Dit comité komt eenmaal per drie weken bijeen. In noodgevallen is snellere afhandeling mogelijk.

https://zorgenbijstand.nl/

Jeugd

Voor projecten die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, sporten en leren.

Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam
020-6791200

https://gehandicaptekind.nl

Voor kampen en/of vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit de regio.

Postbus 895
2501 CW Den Haag
070 – 375 49 44

info@jeugdvakantieloket.nl
www.jeugdvakantieloket.nl

Voor projecten in de jeugdwelzijnszorg in Zuid-Holland.

Hobbemastraat 67
2526 JG Den Haag
06 – 16 37 08 35

info@kinderzorgdenhaagrotterdam.nl
www.kinderzorgdenhaagrotterdam.nl

Projecten voor jongeren tot 30 jaar in heel Nederland die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag

rentmeester@boschuysen.nl
www.boschuysen.nl

Het Kinderfonds gelooft dat in ieder kind iets groots schuilt. Het wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hen inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het fonds richt zich op projecten die zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed én empathie bevorderen bij kinderen. Daarbij gaat het om projecten en organisaties die kinderen leren zich te verplaatsen in anderen en stimuleren om voor anderen op te komen.

George Maduroplein 1
2584 RZ ’s-Gravenhage

info@madurodamkinderfonds.nl
www.madurodam.nl

Voor jeugdzorgprojecten in de regio Den Haag.

Postbus 85850
2508 CN ‘s-Gravenhage

info@projuventute-denhaag.nl
www.projuventute-denhaag.nl

Het Fonds Schiefbaan Hovius (FSH) wil kinderen helpen van wie ouders niet de mogelijkheid hebben om te bieden wat nodig is voor een onbezorgde jeugd en een kansrijke toekomst. Jongeren te steunen die er niet in slagen zich zelfstandig te redden, door financiële hulp en ondersteuning te bieden.

Fonds Schiefbaan Hovius
Prof. P.S. Gerbrandyweg 11
2584 CA Den Haag

secretaris@schiefbaanhovius.nl
www.schiefbaanhovius.nl

Fonds 21 ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en sinds 2011 is daar de pijler Jongeren & Maatschappij aan toegevoegd. Het fonds focust op culturele initiatieven en kiest daarnaast voor financiering van projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren verbeteren. Fonds 21 stimuleert activiteiten en projecten op het gebied van educatie en kennisontwikkeling. Dit (vroeger SNS REAAL Fonds geheten) landelijk opererende fonds steunt projecten verspreid over heel Nederland. 

https://www.fonds21.nl/

Dit Nationaal Jeugd Fonds streeft naar een volwaardige plaats voor kinderen (alle inwoners van Nederland tot circa 18 jaar) in de Nederlandse samenleving. Om dit te bereiken ondersteunt en initieert het fonds projecten waarin drie begrippen centraal staan:
preventie, om te voorkomen dat kinderen in achterstandssituaties terechtkomen;
participatie, omdat kinderen meer verantwoordelijkheid dragen voor een project als zij er zelf bij worden betrokken;
perspectief, om voorzieningen te realiseren die kinderen uitzicht bieden op een zinvol bestaan.

https://jantjebeton.nl/

Dit fonds dat alle kinderen recht hebben op geluk. In ons land groeien 400.000 kinderen op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een heel praktische en kindgerichte manier, bijvoorbeeld door een tweedehands fiets, contributie voor de sportclub, een weekje kamperen of zwemles mogelijk te maken.

https://kinderhulp.nl/

Fonds Kind & Handicap ondersteunt graag mooie initiatieven van scholen, instellingen en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in een speeltuin, zodat deze beter toegankelijk wordt voor kinderen in een rolstoel. Of aan het opzetten van een speciaal G-team bij een sportvereniging, zodat kinderen met een handicap ook heerlijk fysiek bezig kunnen zijn en, net als zoveel andere kinderen, een gezellige sociale activiteit hebben op zaterdag.

https://www.fondskindenhandicap.nl/

Stichting Kinderpostzegels verleent financiële steun aan projecten in binnen- en buitenland op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn. De projecten moeten zijn gericht op de bescherming van de rechten van kinderen en de bevordering van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en welzijn.

https://www.kinderpostzegels.nl/

Stichting Zonnige Jeugd wil de geestelijke en lichamelijke groei van de jeugd bevorderen door het verlenen van financiële steun aan instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de jeugd, bij voorkeur instellingen waarbij vrijwilligers betrokken zijn: onder andere buurthuizen, jeugdwelzijnsorganisaties, scoutinggroepen, speeltuinverenigingen, scholen voor speciaal onderwijs en instellingen voor kortdurend beroepsonderwijs. De Stichting verstrekt geen individuele uitkeringen en geen exploitatiebijdragen.

http://www.zonnigejeugd.nl/

Katholieke Stichting Jongeren Belangen (KSJB) stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.

https://jongerenbelangen.eu/