Een fonds is een stichting waarin kapitaal wordt beheerd. Een bekend voorbeeld van een fonds in Den Haag is Fonds 1818. Een fonds wordt opgericht met een bepaald doel, en organisaties kunnen vervolgens een aanvraag doen voor een deel van het budget. Meestal geeft een fonds een deel van de projectkosten, en moeten meerdere fondsen worden aangevraagd. Op deze pagina staat een overzicht van fondsen waar Haagse organisaties een aanvraag kunnen doen. Maar er zijn er nog veel meer!

Onze adviseurs weten alles over het aanvragen van fondsen en andere financieringsmogelijkheden. Zij kunnen even met je meekijken naar jouw fondsenaanvraag. Stel je vraag of maak een afspraak via [email protected] of bel 070 302 44 44.

Informatie over een fondsaanvraag doen

Overzicht Haagse fondsen

Algemene fondsen

Werkt op een breed terrein. De negen aandachtsgebieden zijn: welzijn, maatschappelijke opvang, financiële zelfredzaamheid, vrijwilligerswerk, zorg, sport & spel & bewegen, educatie, natuur & milieu, amateurkunst. Binnen elk aandachtsgebied staat voorop dat de projecten bijdragen aan een betere samenleving en grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Postbus 895
2501 CW Den Haag
070 – 364 11 41

[email protected]
www.fonds1818.nl

Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereiken we door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar.

‘s-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
Postbus 156
1200 AD Hilversum
035 624 96 51

[email protected]
www.kansfonds.nl

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken.

[email protected]
www.stichtingdoen.nl

Projecten voor jeugd en sociaal-maatschappelijke projecten in Den Haag.

070 – 365 39 30

[email protected]
www.levilassen.nl

Het Van Ravesteyn Fonds is een lokaal fonds, dat op basis van de doelstelling van de erflater gericht is op de stadsdelen Leidschendam en Stompwijk van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het fonds voorziet in individuele noden voor de inwoners van Leidschendam en Stompwijk (postcodes 2260 t/m 2267). Ook sociaal-culturele organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds voor activiteiten (mede) ten behoeve van de inwoners van Leidschendam en Stompwijk.

Postbus 1007
2260 BA Leidschendam

[email protected]
www.vanravesteynfonds.nl

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten gericht op meer sociale betrokkenheid in de samenleving.

030 6564524

[email protected]
www.oranjefonds.nl

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar.

Zuid-Holland: 030 230 3305

[email protected]
www.vsbfonds.nl
www.rabobank.nl/particulieren/stimulering

Sport en cultuur

Sportverenigingen in Den Haag kunnen bij verschillende fondsen terecht voor extra financiële ondersteuning voor specifieke projecten. Voor een lijst van fondsen zie de website van gemeente Den Haag.

CultuurSchakel heeft verschillende subsidieregelingen voor de amateurpodiumkunsten in Den Haag. Ook biedt CultuurSchakel een overzicht van andere fondsen voor culturele projecten in Den haag.

Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag

[email protected]
www.cultuurschakel.nl

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud en geschiedenis en letteren.

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

[email protected]
www.cultuurfonds.nl

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven door alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Daalseplein 101
3511 SX Utrecht

[email protected]
www.cultuurparticipatie.nl

Geloof, samenleving en ouderen

De Fondsen voor Ouderen willen het zoeken naar financiering van projecten gemakkelijker maken. Door het invullen van de quickscan zie je snel bij welke fondsen je het beste een aanvraag kunt indienen.

Projecten op het terrein van geloof & samenleving, vrede & mensenrechten, samenleven in Nederland, milieu & duurzaamheid.

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
070 – 324 99 29

[email protected]
www.haella.nl

Voor personen en/of instellingen op protestants christelijke of humanitaire grondslag.

Ivoorhorst 267
2592 TK Den Haag

https://protestantssteunfonds.stichtingenregister.nl

Zorg en welzijn

Voor sociale organisaties die zich bezighouden met groepen hulpbehoevende jongeren, ouderen, gehandicapten of sociaal kwetsbare groepen binnen Den Haag.

Terschellingsestraat 79
2583 JP Den Haag

stichtingsteunfondsdenbeerpoortugael.stichtingenregister.nl

Steun aan rechtspersonen die het algemeen belang van mens en dier nastreven alsmede individuele steun aan hulpbehoevenden.

Wassenaarseweg 64
2596 CJ Den Haag
070 – 324 69 36

[email protected]
www.bylandtstichting.nl

Financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen en anderen.

Parkstraat 32
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
070 – 318 16 16

[email protected]
www.diaconiedenhaag.nl

Voor organisaties die zich inzetten voor volwaardige deelname aan de samenleving van kwetsbare of achtergestelde mensen in Den Haag. De komende jaren ligt hierbij de focus op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis.

Postbus 85946
2508 CP Den Haag

[email protected]
www.liduinafonds.nl

   

Enerzijds individuele financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Alleen professionele hulpverleners kunnen deze steun aanvragen. Anderzijds financiële ondersteuning voor het uitvoeren van kleinschalige maatschappelijke projecten.

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
070 – 324 87 96

[email protected]
www.papefonds.nl

Het doel is om herstellenden weer geschikt te maken voor het dagelijks leven.

Postbus 85441
2508 CC Den Haag

[email protected]
www.stichtingdorrepaal.nl

Voor projecten op het gebied van zorg en welzijn in Den Haag.

Postbus 13156
2501 ED Den Haag
070 – 362 49 53

[email protected]
www.haagsgroenekruisfonds.nl

Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen.

www.postcodeloterijbuurtfonds.nl

Voor projecten die een goede invloed hebben actief burgerschap en saamhorigheid in de samenleving. Zoals het creëren van ontmoetingsplekken.

www.betrokkenbuurten.nl

Stichting Zorg en Bijstand

Zorg en bijstand

Stichting Zorg en Bijstand, voortzetting van de in 1891 opgerichte Haagse “Armenzorg”, is een zelfstandig werkend particulier fonds, dat gefinancierd wordt door donaties en financiële steun van verschillende particuliere charitatieve fondsen.

De stichting biedt via een eigen maatschappelijk werker jaarlijks concrete hulp aan honderden Hagenaars met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau, die door omstandigheden buiten hun schuld in een crisissituatie zijn geraakt.
Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen via professionele hulpinstellingen worden ingediend. Daarna heeft de maatschappelijk werker eventueel een gesprek met de cliënt thuis of op het kantoor van de stichting.

Hulpaanvragen worden niet eerder toegewezen dan na zorgvuldige afweging door een multidisciplinaire beoordelingscomité onder leiding van de maatschappelijk werker. Dit comité komt eenmaal per drie weken bijeen. In noodgevallen is snellere afhandeling mogelijk.

https://zorgenbijstand.nl/

Jeugd

Voor projecten die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, sporten en leren.

Wibautstraat 212-214
1091 GS Amsterdam
020-6791200

https://gehandicaptekind.nl

Voor kampen en/of vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit de regio.

Postbus 895
2501 CW Den Haag
070 – 375 49 44

[email protected]
www.jeugdvakantieloket.nl

Voor projecten in de jeugdwelzijnszorg in Zuid-Holland.

Hobbemastraat 67
2526 JG Den Haag
06 – 16 37 08 35

[email protected]
www.kinderzorgdenhaagrotterdam.nl

Projecten voor jongeren tot 30 jaar in heel Nederland die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag

[email protected]
www.boschuysen.nl

Het Kinderfonds gelooft dat in ieder kind iets groots schuilt. Het wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hen inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het fonds richt zich op projecten die zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed én empathie bevorderen bij kinderen. Daarbij gaat het om projecten en organisaties die kinderen leren zich te verplaatsen in anderen en stimuleren om voor anderen op te komen.

George Maduroplein 1
2584 RZ ’s-Gravenhage

[email protected]
www.madurodam.nl

Voor jeugdzorgprojecten in de regio Den Haag.

Postbus 85850
2508 CN ‘s-Gravenhage

[email protected]
www.projuventute-denhaag.nl

Het Fonds Schiefbaan Hovius (FSH) wil kinderen helpen van wie ouders niet de mogelijkheid hebben om te bieden wat nodig is voor een onbezorgde jeugd en een kansrijke toekomst. Jongeren te steunen die er niet in slagen zich zelfstandig te redden, door financiële hulp en ondersteuning te bieden.

Fonds Schiefbaan Hovius
Prof. P.S. Gerbrandyweg 11
2584 CA Den Haag

[email protected]
www.schiefbaanhovius.nl